השאירו לנו פרטים בכל נושא ונשמח לחזור אליכם: 03-6005007
pconlineltd@gmail.com

תקנון פי סי אונליין

 1. תקנון פי סי אונליין

 

אתר זה מנוהל ובבעלות פי סי אונליין בע"מ, ח.פ. 514859768 (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"החברה").

 

 1. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. 

  2. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.

  .3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.

  4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

 

 1. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

המכירות - חלק כללי
1.החברה מתחייבת למפרט הרשום באתרנו בלבד ולא באתרים חיצוניים!!

 1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

.3 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה , מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק , ואת מחיר המכירה ( להלן: "דף המכירה"(
4. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע באתר

 1. החברה רשאית לבטל כל הזמנה על פי שיקול דעת החנות וללא אישור מוקדם מן הלקוח. 

 

שיטות המכירה בחנות הווירטואלית : רגילה 

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן : 


1. האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי לנציגת שירות.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני וכמו כן שליחה של תעודה מזהה של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, לקוח שלא ישלח תעודה מזהה בדואר אלקטרוני או בפקס תבוטל העסקה לאלתר ולא תהיה החברה מחויבת להודיע על כך. 

 

 1. המוצר המבוקש קיים במלאי האתר בעת השלמת הליך המכירה. 
 2. ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך האתר או טלפוניות בלבד)
 3. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
 4. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: "טופס גילוי") באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד אספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה של החברה.
  במקרה וטופס הגילוי לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
 5. דרכי ביטול העסקה :

(א) בהתאם לסעיף 14ג(ג)(1) לחוק, לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם;

(ב) בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 1. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם אי התאמה בין המוצרים לבין הפרטים שנכללו בטופס הגילוי או הפרה אחרת של תנאי המכירה, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 2. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
  1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;
  2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
 3. במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.
  החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
 4. כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (פרונטלית לקוח מול איש מכירות בסניפים), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות המפורסמת בסניפים.
 5. ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק ובעסקאות בסניפי הרשת):
  צרכן רשאי לבטל עסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר אלקטרוני;
  בפקס; ובאינטרנט בקישור הייעודי.
 6. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף.
 7. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:
  אי-מייל: pconlineltd@gmail.com
  טלפון: 03-6005007
  פקס: 03-6296656
  כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד: פי סי אונליין ת.ד 3679 קרית אריה פתח תקווה
   

בכל מקרה של ביטול וזיכוי, החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ'ק מזומן שישלח לכתובת הלקוח בדואר רשום עד 14 יום מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.

 1. אם סופק המוצר ללקוח בטרם ביטול העסקה, על הלקוח חלה חובת החזרת המוצר אל אחד מסניפי החברה.

 

 1. החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הצרכן
 2. מוצר לרבות מחשב נייח ו/או מחשב נייד שהורכב ו/או יוצר על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו (אם סופק ללקוח) ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למוסכם בהזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.
 3. עסקת רכישה של מוצר שהורכב לפי דרישת הלקוח ללא פגם בייצור ו/או אי התאמה, יהיה ניתן לביטול על פי שיקול דעת החברה ובכפוף לבדיקת מעבדה של החנות כי המוצר הוחזר כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה כזה תהא רשאית החברה לאשר את ביטול העסקה ולחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה.

 4.  
 5. ביטול עסקה ע"י החברה
 6. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 7. אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
 8. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
 9. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ו/או בכל מקרה בו החליטה החברה, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
 10. אם אזל המוצר ממלאי מחסן האתר לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם נשלח ללקוח).
 11. במידה ונרכשה מערכת הפעלה / אופיסOEM ולא נרכש מחשב נייח או נייד באותה הזמנה.
 12. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל , כגון ניסיונות שליחים להפצת הזמנה ללא הצלחה.
 13. בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי משנהו לפי שיקול דעתה של החברה. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החברה את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית מתאימים (Compatible) אלה לאלה.
 14. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

*********

מומלץ לשמור אריזה מקורית למוצר לתקופת של 30 יום , חלק מיצרני מוצרים מחייבים אריזה למטרת החלפה/זיכוי

 

אספקת המוצרים


1. החברה ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא 
אם צויין מפורשות אחרת. 

2. החברה ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1.2. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום 
ונזקי טבע. 

2.2. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

2.3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

3. בעת חוסר במלאי בתאריך ההזמנה, עומדת לצד החנות הזכות לספק מוצר שווה או עדיף בביצועיו ללא הודעה על כך.

 

 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החברה ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

  5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי 
  עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

  1. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

 

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החברה .

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה-
טלפון- 03-6005007
פקס- 03-6299656
אי מייל: PCONLINELTD@GMAIL.COM
נא לציין מס` טלפון בעת משלוח הEMAIL 

3. נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה , כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה .

 

אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע . 


2. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול 
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה. 

3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה. 

4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

5. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו 
תחול על הלקוח ועל חשבונו.

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות 
האתר , אלא אם נכתב אחרת . 

7. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה 
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה . 

8. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה. 

9. רישומי המחשב של החברה  בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות . 

 

 

אמינות


1. החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר ווירטואלי באתר האינטרנט , 
ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר. 

2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החברה , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים . 
עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר. 

3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

 

אחריות מחשב:

המוצר אותו רכשת הינו באחריות החברה או ע"י מעבדות היצרן למשך התקופה המפורטת בחשבונית ולפי תנאיה.

 1. א)החברה מתחייבת לתקן תקלה/פגם במוצר או להחליף כל חלק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב)תיקון המוצר ייעשה במעבדת החברה או היצרן בלבד.

2.האחריות תנתן במשרדי החברה בלבד, והיא כרוכה בהצגת חשבונית קנייה ובהשארת המכשיר, אם נדרש.

3.אחריות זו בטלה במקרים הבאים:

א)תקלה ו/או פגם במוצר הנגרמים ע"י כוח עליון או שבר מכל סיבה שהיא.

ב)נעשה שינוי או תיקון ע"י איש שלא הוסמך על כך על-ידינו, ו/או מחיקה ו/או הסרת פרטי המכשיר ו/או מספרו.

ג)נעשה כל שינוי במערכת ההפעלה ו/או הוספת תוכנה שאינה מתאימה לנתוני המחשב/הרישיון.

ד)הקלקול ו/או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות שלא ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה.

4.האחריות אינה מכסה חומרים מתכלים מכל סוג שהוא או נזק ישיר של התבלות, בלאי, קורוזיה, או חלודה.

 1. מבלי לפגוע באמור לעיל, האחריות לא תחול במקרה שלל נזק הנובע משבר, רשלנות, הזנחה, קצר חשמלי, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע וכוח עליון.
 2. האחריות אינה מכסה תוכנות והתקנות מכל סוג שהוא.
 3. מובהר בזאת, כי למעט אחריות החברה על פי תעודה זו, לא תהא החברה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח, אם הגורם נובע ו/או קשור מפגם ו/או לקוי ו/או תקלה במוצר.
 4. משך זמן האחריות מצויין בחשבונית הקנייה המהווה תעודת אחריות .

9 .אין אחריות על סוללה ,אלא אם כן צויין הדבר בכתב על גבי החשבונית קנייה/קבלה.

10. אין אחריות לתוכנה.

11.מסך מחשב נחשב לתקין עד 7 פיקסלים שרופים.

משלוחים : 

מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה,  וישיבו לו את מלוא כספו. הזמנה שנעשתה לאחר השעה 12:00 תיחשב כהזמנה אשר נעשתה יום עסקים לאחר מכן. ישובים אשר מוגדרים "ישובים חריגים" (קישור נמצא בתחתית הדף) - מועד אספקתם יקבע ע"י חברת שליחויות אחת לשבוע.

לקוח אשר מוצע לו משלוח אקספרס בתוספת 35 ש"ח כולל מעמ - יקבל את המשלוח תוך 24 שעות (השירות אינו ניתן לכל חלקי הארץ).  

 http://www.chitadelivery.co.il/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D